Ugovor o kupoprodaji posebnog dijela nekretnine

.

Gradimo i prodajemo d.o.o. OIB: 23454345671, zastupano od strane direktora Vladimira  Vladimirevića, kao prodavatelj (dalje u tekstu: Prodavatelj)

i

Slavko Todorić  iz Koprivnice, Crna ulica 32c, OIB: 76584937521, kao kupac (dalje u tekstu: Kupac)

sklapaju dana 3.3.2010. godine u Koprivnici ovaj

 

Ugovor o kupoprodaji posebnog dijela nekretnine
(stan – etažno vlasništvo)

 

Članak 1.
Ovim Ugovorom o kupoprodaji posebnog dijela nekretnine (dalje u tekstu: Ugovor), ugovorne strane, suglasno i dragovoljno uređuju međusobne pravne odnose u svezi kupoprodaje posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva).

Članak 2.
Prodavatelj prodaje, a Kupac kupuje u „viđenom stanju“ 150/10000 suvlasničkog dijela nekretnine:
– STAN broj 45 koji se nalazi na 5 (petom) katu, a sastoji se od: ulaznog prostora, dnevnog boravka i blagovaonice, kuhinje, kupaonice, izbe i loggie, ukupne korisne površine 54,23 m2, te vanjskog parkirališnog mjesta Vp18 površine 11,50 m2, zajedno s pripadajućim dijelom zemljišta te zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade, a nalazi se u stambenoj zgradi, Crvena ulica 33 u Koprivnici, izgrađena na k.č. br. 7658, upisan u k.o. Koprivnica, zk. ul. 4354, Poduložak 34, Zemljišno-knjižnog odjela Općinskog suda u Koprivnici.

Članak 3.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju kupoprodajnu cijenu za suvlasnički dio nekretnine i vlasništvo posebnog dijela nekretnina iz članka 2. ovog Ugovora, uključujući i parkirališno mjesto u ukupnom iznosu od: 65.300,00 EUR.
Porez na dodanu vrijednost (PDV) je uračunat u kupoprodajnu cijenu.

Članak 4.
Kupac će ugovorenu kupoprodajnu cijenu iz članka 3 ovog ugovora isplatiti Prodavatelju na njegov žiro-račun broj: 3484959999 – 2436123453846246 koji se vodi kod Prve Banke d.d.

Članak 5.
Kupac je isplatio iznos od 5.300,00 EUR-a na ime avansa što ugovorne strane potvrđuju potpisom na ovom Ugovoru.
Ostatak kupoprodajne cijene do iznosa od 65.300,00 EUR-a., odnosno iznos od 60.000,00 EUR-a biti će isplaćen Prodavatelju po odobrenju kredita koji Kupac uzima kod Druge Banke d.d. najkasnije do 3.4.2010. godine.

Članak 6.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ukoliko Kupac ne uspije ishodovati kredit do 3.4.2010. godine, Prodavatelj zadržava iznos avansa iz prethodnog članka, ovaj ugovor se smatra raskinutim, a Prodavatelj ima pravo prodati stan prvom zainteresiranom kupcu.

Članak 7.
Kupac je suglasan i spreman dozvoliti davatelju kredita Druga Banka d.d. zasnivanje založnog prava-hipoteke na nekretnini koja je pobliže označena u članku 2. ovog Ugovora.
Davatelj kredita Druga Banka d.d. može zasnovati založno pravo-hipoteku na gore označenoj nekretnini bez daljnje privole i suglasnosti Kupca.

Članak 8.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su upoznate da je na nekretnini opisanoj u članku 2. ovog Ugovora ustanovljeno pravo plodouživanja, temeljem Ugovora od 01.1.2007. godine, Ov-13249/08, kojim je uknjiženo pravo osobne služnosti plodouživanja koje se ograničava na korištenje zapadnog pročelja zgrade, u svrhu postavljanja, održavanja i skidanja promidžbenih materijala, na neodređeno vrijeme, za života plodouživatelja, te njegovih nasljednika, za korist Stipe Glavonja iz Koprivnice, Smeđa ulica 35, OIB: 34323234221.

Članak 9.
Prodavatelj jamči da je predmetna nekretnina iz člnaka 2 njegovo isključivo vlasništvo i da nije opterećena nikakvim dodatnim uknjiženim niti neuknjiženim teretima osim prava plodouživanja iz prethodnog članka.

Članak 10.
Prodavatelj se obvezuje Kupcu izdati valjanu i podobnu ispravu pomoću koje može u zemljišnim knjigama ili u drugim očevidnicima izvršiti uknjižbu prava vlasništva na svoje ime temeljem ovog Ugovora, a po konačnoj isplati ugovorene kupoprodajne cijene.

Članak 11.
Sve troškove u svezi s ovim Ugovorom, te s prijenosom prava vlasništva i porezom na promet nekretnina snosi Kupac u cijelosti.

Članak 12.
U posjed kupljene nekretnine kupac stupa po konačnoj isplati ugovorene kupoprodajne cijene.

Članak 13.
Ugovorne strane potpisom ovog Ugovora potvrđuju da na sklapanje i potpisivanje istog nisu bile niti od koga prisiljene niti nagovorene.

Članak 14.
Za ostale odredbe koje nisu uređene ovim Ugovorom, primjenjivati će se odgovarajuće odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Članak 15.
Svaki eventualni spor glede primjene prava i obveza preuzetih ovim Ugovorom, ugovorne strane će nastojati prvenstveno riješiti sporazumno, a ako to ne bude moguće, ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Koprivnici.

Članak 13.
Ugovorne strane prihvaćaju prava i obveze što proizlaze iz ovog Ugovora stavljanjem vlastoručnih potpisa.

.

Primjeri ugovora

 .

Podijelite ovo sa prijateljima:

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Comments are closed.