Ugovor o Najmu Stana

Jadra Jadranovič iz Osijeka, Crvena ulica 234
OIB: 12323212342112
kao Najmodavac s jedne strane

i

Ivica Ivicković iz Valpovo, Žuta ulica bb, OIB : 334234324432
kao Najmoprimac s druge strane

Zaključili su u Osijeku, 12. kolovoza 2014 godine ovaj

UGOVOR O NAJMU STANA

 

Članak 1.
Predmet ovog ugovora je najam stana u Osijeku.
Najmodavac izdaje a Najmoprimac prima u najam stan broj 44 (u vlasništvu Najmodavca) u Osijeku, Smeđa ulica 99, prvi kat.
Stan se sastoji od predsoblja, kupatila sa WC-om, spavaće sobe, dnevne sobe sa kuhinjom, i balkonom a ukupne površine 77 m2.
Stan se izdaje u potpunosti namješten sa štednjakom, frižiderom, perilicom i televizorom te prikladnim namještajem.

Članak 2.
Stan se iznajmljuje u viđenom stanju.
Ugovorne strane su suglasne da se stan iz članka 1. ovog ugovora iznajmljuje isključivo radi stanovanja.
Najmoprimac se obvezuje da stan iz članka 1 ovog ugovora neće koristiti za obavljanje bilo kakvih poslovnih djelatnosti.

Članak 3.
Najmoprimac se obvezuje da će predmetni stan koristiti isključivo samostalno te da pored njega u stanu neće boraviti druge osobe.
Najmoprimac se obvezuje da u stan neće dovoditi kućne ljubimce poput mačaka, pasa ili gmazova. Ostale životinje koje su manje od mačaka ili pasa su dopuštene (poput kanarinaca ili zamorca).
Najmoprimac se obvezuje da u predmetnom stanu neće pušiti cigare, cigarete ili bilo koje slične proizvode.

Članak 4.
Najamnina za stan iz članka 1 ovog ugovora ugovara se u iznosu od 2100,00 kuna mjesečno.
Isti iznos će Najmoprimac plaćati unaprijed do 10. u mjesecu za tekući mjesec, na tekući račun Najmodavca kod Daj Novac banke, na račun br. 4435353553223

Članak 5.
Najmoprimac se obvezuje snositi sve troškove koje se odnose na korištenje predmetnog stana – redovito i u rokovima plaćati sve mjesečne režijske troškove : struju, plin, vodu, TV-pretplatu, komunalije te naknadu za održavanje i čišćenje stubišta, ostalo.
Najmoprimac mora do kraja mjeseca dostaviti i pokazati Najmodavcu dokaze o podmirenju svih troškova iz prethodnog stavka za tekući mjesec.

Članak 6.
Za slučaj ne plaćanja režija ili pak štete u stanu Najmoprimac će kod uplate prvog najma uplatiti i polog u visini jednog mjesečnog najma od 2100,00 kuna. Uplata pologa se vrši na isti broj tekućeg računa.
Najmodavac će isti iznos uredno vratiti Najmoprimcu kod prekida ugovorne obveze a u slučaju ne postojanja potrebe za naknadom zbog slučajeva iz prethodnog stavka.
Ukoliko iznos pologa nije dovoljan za pokrivanje vrijednosti oštećenja i/ili ne plaćanja režija, Najmoprimac se obvezuje nadoknaditi razliku.

Članak 7.
Ovaj ugovor stupa na snagu od 01. rujna 2014. godine i sklapa se na godinu dana, a Najmoprimac preuzima kompletno namješten stan u ispravnom i funkcionalnom stanju te je dužan isti po prestanku najma u jednakom stanju predati Najmodavcu.

Članak 8.
Najmoprimac ne može bez suglasnosti Najmodavca predmetni stan ili dio stana dati u podnajam drugome.

Članak 9.
Najmoprimac je dužan stan koristiti pažnjom dobrog gospodara i poduzimati sve radnje u pravcu zaštite interesa Najmodavca i obvezno se pridržavati zakonom određenog kućnog reda.

Članak 10.
Najmoprimac je dužan o svom trošku otkloniti svaku štetu koja nastane nepažnjom u korištenju stana iz članka 1 ovog ugovora, te je dužan Najmodavcu odmah i bez odlaganja prijaviti štetu koja nije nastala njegovom krivnjom, nepažnjom ili propustom.

Članak 11.
Prilikom preuzimanja stana Najmodavac i Najmoprimac će utvrditi točna stanja na svim mjerilima stana ( plinomjer, vodomjer i električno brojilo ) kao početno stanje za reguliranje obveza od strane Najmoprimca, a koje su definirane člankom 5. ovog ugovora.
Nakon napuštanja stana obavit će se konačni obračun svih obveza Najmoprimca, sa tim da se Najmoprimac obvezuje sva dugovanja podmiriti sa utvrđenim danom prestanka ovog ugovora.

Članak 12.
Ugovor se može raskinuti i prije isteka vremena na koji je zaključen, s tim da je svaka strana dužna informirati drugu o prekidu ugovornih obveza uz otkazni rok od 30 dana.

Članak 13.
U slučaju otkazivanja ugovora ili proteka vremena na koje je ovaj ugovor sklopljen, stan se vraća Najmodavcu uz prisutnost ugovornih stranaka koje su dužne utvrditi postoje li oštećenja koja nadilaze redovito korištenje stana.
Ukoliko postoje oštećenja stana iz prethodnog stavka Najmodavac ima pravo zadržati polog koju je dao Najmoprimac.
Ukoliko iznos pologa nije dovoljan za pokrivanje vrijednosti takvih oštećenja Najmoprimac se obvezuje nadoknaditi razliku.

Članak 14.
Na prava i obveze ugovornih stranaka koja nisu posebno uređena ovim ugovorom se primjenjuju odredbe Zakona o najmu stanova.

Članak 15.
Sve eventualne sporove proistekle iz ovog Ugovora ugovorne strane nastojati će riješiti mirnim putem, a u slučaju nemogućnosti takvog rješenja ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Osijeku.

Članak 16.
Ovaj Ugovor sklopljen je u 6 (šest) primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

Članak 17.
Ugovorne strane su suglasne da ugovor stupa na snagu sa danom potpisa obiju ugovornih strana.

.

Primjeri ugovora

.

Podijelite ovo sa prijateljima:

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Comments are closed.