Ugovor o zakupu

 

Marin Marinković iz Trogira , Smeđa ul. bb , OIB: 351837123456 ,

i

Ana Ananković iz Split , Bijela ul. bb , OIB: 123456351837 ,

sklopili su 12.6.2010 godine u Splitu

 

UGOVOR O ZAKUPU

 

Članak 1.
Marin Marinković kao zakupodavac (u daljnjem tekstu: zakupodavac) daje Ani Ananković kao zakupoprimcu (u daljnjem tekstu:zakupoprimac) dvoranu na korištenje u zakup.
Dvorana iz prvog stavka ovog članka se nalazi u Splitu, Morskoj ulici bb. ukupne površine od 1200 m2 a sastoji se od velike dvorane, ureda, prostora za garderobu, spremišta, kuhinje i sanitarnog čvora.

Članak 2.
Zakupoprimac prima u zakup prostor opisan u članku 1. ovog ugovora radi obavljanja svoje registrirane trgovačke djelatnosti.
Zakupoprimac je vlasnik “Girl Power” obrta registriranog za fitness djelatnosti i trening borilačkih vještina.

Članak 3.
Prostorije navedene u članku 1. ovog ugovora zakupoprimac smije koristiti samo za potrebe fitness djelatnosti i treninga borilačkih vještina.
Zakupoprimac ne smije obavljati druge djelatnosti u prostoru navedenim u članku 1. ovog ugovora bez pismenog pristanka zakupodavca.

Članak 4.
Zakupoprimac će prostor naveden u članku 1. preurediti i prilagoditi za obavljanje fitness djelatnosti i treninga borilačkih vještina.
Zakupoprimac mora imati suglasnost zakupodavca za sve prilagodbe i preuređenja koja će izvršiti na prostoru navedenim u članku 1. ovog ugovora.
Sva izvršena prilagođavanja i preuređenja predmetnog prostora za koje nije postojala suglasnost iz prethodnog stavka će se morati vratiti u prethodno stanje o trošku zakupoprimca.

Članak 5.
Zakupoprimac će se brinuti o prostoru navedenom u članku 1. ovog ugovora pažnjom dobrog gospodarstvenika i obavljati nužne popravke za koje nije potrebna suglasnost zakupodavca.

Članak 6.
Ugovorne strane su suglasne da se predmetni prostor iz članka 1. ne smije davati u daljnji podzakup.

Članak 7.
Ovaj ugovor o zakupu se sklapa na vrijeme od 10 godina.
Vrijeme iz prethodnog stavka počinje teći od sljedećeg dana od dana sklapanja ovog ugovora.
Zakupodavac predaje zakupoprimcu posjed predmetnog prostora sljedeći dan od dana sklapanja ovog ugovora o čemu će se napraviti zapisnik o primopredaji.

Članak 8.
Ugovorne strane su suglasne da je za predmetni prostor iz članka 1. utvrđena zakupnina u iznosu od 7.500,00 Kn mjesečno.
Zakupninu iz prethodnog stavka zakupoprimac se obvezuje plaćati mjesečno unaprijed do svakog 9. dana u mjesecu.
Zakupodavac se obvezuje izdati zakupoprimcu potvrdu o svakoj uplaćenoj mjesečnoj zakupnini.

Članak 9.
Zakupoprimac se obvezuje plaćati utrošak vode i struje, komunalije te druge naknade i troškove korištenja predmetnog prostora.
Zakupoprimac će obveze iz prethodnog stavka plaćati prema računima koje mu ispostavi zakupodavac ili davatelj usluge.

Članak 10.
Zakupoprimac nema pravo na povrat sredstava koje je uložio u predmetni prostor u skladu sa člankom 4. ovog ugovora.

Članak 11.
Ovaj ugovor prestaje otkazom bilo koje od ugovornih strana.
Ona strana koja otkazuje ovaj ugovor mora otkaz u pismenom obliku poslati preporučeno drugoj ugovornoj strani.
Ugovorne strane su suglasne da je otkazni rok 45 dana.

Članak 12.
Ugovorne strane su suglasne da će eventualne sporove rješavati sporazumom.
U slučaju da su ugovorne strane u nemogućnosti doći do sporazumnog rješenja ugovara se nadležnost suda u Splitu.

Članak 13.
Ugovorne strane prihvaćaju sva prava i obveze koje proizlaze iz ovog ugovora stavljanjem vlastoručnih potpisa na isti.

Članak 14.
Ovaj ugovor je napravljen u 6 istovjetna primjeraka. Svaka ugovorna strana zadržava po 3 primjerka.

.

Primjeri ugovora

.

Podijelite sa svojim prijateljima:

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Comments are closed.