Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju

Marina Marošević iz Slavonskog Broda , Crna ul. 33 , OIB: 84536529893
(u daljnjem tekstu: Davatelj uzdržavanja)
i

Maja Majevski iz Savonskog Broda , Žuta ul. br. 289 , OIB: 23432385732 ,
(u daljnjem tekstu: Primatelj uzdržavanja)

sklopili su 15.10.2012. u Slavonskom Brodu

 

UGOVOR O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU

 

Članak 1.
Davatelj uzdržavanja se obvezuje uzdržavati Primateljicu uzdržavanja do njezine smrti.

Članak 2.
Primateljica uzdržavanja daje u vlasništvo davatelju uzdržavanja svoju nepokretnu imovinu.
Imovina iz prethodnog stavka se sastoji od stana koji se nalazi u stambenoj zgradi u Slavnoskom Brodu, Žuta ulica br. 289, sagrađena na k.č.br. 654/3 upisana u poduložak 9832 / zk. ul. 2 katastarske općine Slavonski Brod.

Članak 3.
Davatelj uzdržavanja se obvezuje primateljicu uzdržavanja primiti u svoje domaćinstvo a posebno:

  • Osigurati joj redovnu prehranu
  • Redovito ju njegovati
  • Osigurati joj posebnu sobu u kući davatelja uzdržavanja na adresi Crna ulica 33, Slavonski Brod
  • Prati i peglati njezino rublje i drugu odjeću
  • Osigurati joj nesmetane posjete od strane trećih osoba
  • U slučaju bolesti joj osigurati liječničku njegu i lijekove
  • Brinuti o njezinoj drugoj imovini pažnjom dobrog gospodara
  • Sahraniti je nakon njezine smrti u skladu sa njezinim željama

Članak 4.
Primateljica uzdržavanja jamči davatelju uzdržavanja da je nekretnina iz članka 2. ovog ugovora njezino isključivo vlasništvo.
Primateljica uzdržavanja jamči davatelju uzdržavanja da na nekretnini iz članka 2. ovog ugovora ne postoji nikakva uknjižena ili neuknjižena prava ili tereti u korist trećih osoba.

Članak 5.
Davatelj uzdržavanja na temelju ovog ugovora ima pravo ishoditi u zemljišnjim knjigama uknjižbu prava vlasništva na nekretnini iz članka 2. ovog ugovora.
Primateljica uzdržavanja daje svoje dopuštenje za postupak davatelja uzdržavanja iz prethodnog stavka ovog članka.

Članak 6.
U posjed nekretnine iz članka 2. ovoga ugovora, davatelj uzdržavanja dolazi u trenutku potpisivanja ovoga ugovora.

Članak 7.
Troškove u vezi sklapanja ovoga ugovora kao i troškove njegove provedbe u cijelosti snosi davatelj uzdržavanja.

Članak 8.
Ovaj ugovor se smatra sklopljenim u trenutku solemnizacije od strane javnog bilježnika prije čega je prethodilo informiranje i objašanjavanje pravnih posljedica potpisivanja ovog ugovora ugovornim stranama.

Članak 9.
Ugovorne strane su suglasne da će eventualne sporove rješavati sporazumom.
U slučaju da su ugovorne strane u nemogućnosti doći do sporazumnog rješenja ugovara se nadležnost suda u Slavnoskom Brodu.

Članak 10.
Ugovorne strane prihvaćaju sva prava i obveze koje proizlaze iz ovog ugovora stavljanjem vlastoručnih potpisa na isti.

Članak 11.
Ovaj ugovor je napravljen u 4 istovjetna primjeraka. Svaka ugovorna strana zadržava po 2 primjerka.

.

Primjeri ugovora

.

Podijelite ovo sa prijateljima:

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Comments are closed.