Ugovor o poslovnoj suradnji

 

 

Prvi Bijeli d.o.o. iz Koprivnice , Crna ul. bb , OIB: 351837123456 ,
po zastupniku: Bijeli Bijelić

i

Drugi Crni d.o.o. iz Zagreba , Crvena ul. bb , OIB: 123456351837 ,
po zastupniku: Crni Crnić

sklopili su

UGOVOR O POSLOVNOJ SURADNJI

Članak 1.
Prvi Bijeli d.o.o. je trgovačko društvo čija djelatnost je izrada internet stranica, održavanje internet stranica i internet marketing.
Drugi Crni d.o.o. je trgovačko društvo koje se bavi izdavačkom djelatnošću.

Članak 2.
Ugovorne strane su suglasne da sklapanje ovog ugovora ima za cilj ostvarivanje međusobnih poslovnih i ekonomskih interesa kao i utvrđivanje međusobnih prava i obveza.

Članak 3.
Prvi Bijeli d.o.o. se obvezuje da će izraditi i održavati internet stranicu drugoj ugovornoj strani.
Drugi Crni d.o.o. se obvezuje na promociju djelatnosti druge ugovorne strane u svojim dnevnim, tjednim i mjesečnim tiskovinama.

Članak 4.
Ugovorne strane su suglasne da će se sadržaj obveza navedenih u članku 3. ovog ugovora pobliže opisati i nabrojati u budućim aneksima ovog ugovora.
Ugovorne strane su suglasne da sve druge obveze koje nisu obuhvaćene ovim ugovorom a koje su u skladu sa člankom 2. ovog ugovora se mogu dodati budućim aneksima ovog ugovora.
Ugovorne strane su suglasne da će se budućim aneksima ovog ugovora izvršiti eventualna dopuna ili izmjena postojećih obveza iz članka 3. ovog ugovora.

Članak 5.
Ugovorne strane se obvezuju na čuvanje poslovne tajne za sve podatke i dokumentaciju koja će se koristiti za ostvarenje ovog ugovora.

Članak 6.
Ugovorne strane su suglasne da će se naplata izvršenih usluga koje jedna ugovorna strana izvrši drugoj obračunavati na temelju važećih cjenika.
Ugovorne strane su suglasne da se obveze iz prethodnog stavka mogu kompenzirati u visini međusobnih potraživanja, a za nekompenzirani dio obveze utvrđena je isplata preko žiro računa.
Za naplatu izvršenih usluga koje nisu obuhvaćene redovnim cjenicima ugovornih strana, ugovorne strane su suglasne da će neposredno prije realizacije zaključiti aneks ovom ugovoru.

Članak 7.
Prvi Bijeli d.o.o. ima žiro račun br: 222333111222 koji se vodi kod Poštanske banke.
Drugi Crni d.o.o. ima žiro račun br: 999777888999 koji se vodi kod Poštanske banke.

Članak 8.
Ovaj ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme.

Članak 9.
Ugovorne strane su suglasne da se ugovor može raskinuti bez navođenja razloga.
Ona stranka koja raskida ovaj ugovor mora informirati drugu stranku pismenim putem.
Ugovor će se smatrati raskinutim istekom sedmog dana od dana primitka pismene obavijesti o raskidu ugovora.
Ugovorne strane se obvezuju izvršiti one obveze koje su u trenutku raskida ugovora već preuzete ali ne izvršene.

Članak 10.
Ugovorne strane su suglasne da će eventualne sporove rješavati sporazumom.
U slučaju da su ugovorne strane u nemogućnosti doći do sporazumnog rješenja ugovara se nadležnost suda u Zagrebu.

Članak 11.
Ugovorne strane prihvaćaju sva prava i obveze koje proizlaze iz ovog ugovora stavljanjem vlastoručnih potpisa na isti.

Članak 12.
Ovaj ugovor je napravljen u 4 istovjetna primjeraka. Svaka ugovorna strana zadržava po 2 primjerka.

.

.

Podijelite sa svojim prijateljima:

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Comments are closed.