Ugovor o povjerljivosti podataka

 

Online Portal Jedan d.o.o., Mala ulica 61, Zadar, OIB:98789743561
zastupano od strane: Novka Novković

i

Mi Radimo Web 3.0 d.o.o. Velika ulica 62, Zadar, OIB: 34543234512
zastupano od strane: Barilla Kefir

sklopili su u Zadru 14.3.2012. godine sljedeći

 

UGOVOR O POVJERLJIVOSTI PODATAKA

 

Članak 1.
Ovaj ugovor odnosi se na sve informacije i podatke vezane uz idejno razrađivanje, oblikovanje, struktuiranje  te i finalne izrade nove web stranice naručitelja Online Portal Jedan d.o.o. kao i istraživanje svih informacija i podataka potrebnih za razradu i primjenu za SEO (search engine optimizacije) onsite optimizaciju nove web stranice.(u daljnjem tekstu: Predmet ugovora)

Članak 2.
Online Portal Jedan d.o.o. (u daljnjem teksu:Pružatelj informacija) posjeduje tehničke i poslovne informacije tajne i povjerljive prirode koje se odnose na Predmet ugovora, i koje Pružatelj informacije smatra imovinom od značajne vrijednosti.

Članak 3.
Pružatelj informacija je voljan izložiti i povjeriti Mi Radimo Web 3.0 d.o.o. (u daljnjem tekstu:Primatelj informacija) određenu količinu informacija iz prethodnog članka pod uvjetima da ih Primatelj informacija ne prenese na bilo koji način bilo kojoj trećoj strani, niti ih na bilo koji način ne iskoristi, izuzev na načine dopuštene ovim ugovorom.

Članak 4.
Primatelj informacija se obvezuje odnositi se prema primljenim informacijama sa strogom povjerljivosti i tajnosti, ne otkriti ni jednoj trećoj strani bilo koju od informacija primljenih od Pružatelja informacija te ne iskoristiti ni jednu od tih informacija bez prethodne pisane suglasnosti Pružatelja informacija.

Članak 5.
U slučaju kad Primatelj informacija prima bilo kakve dokumente ili informacije putem uobičajne poslovne korespodencije, bila ona putem elektroničnih uređaja ili klasične pisane korespodencije,  ali i bilo koje druge izmjene dokumenata i/ili informacija između Primatelja i Pružatelja informacija, Primatelj informacija se obvezuje da će sa takvim ali i budućim daljnjim informacijama koje se odnose na Predmet ugovora, postupati kao sa strogo povjerljivim informacijama te da bilo koju takvu informaciju neće razotkriti bilo kojoj trećoj strani, ili iskoristiti na bilo koji način, bez prethodne pismene suglasnosti Pružatelja informacija.

Članak 6.
Ukoliko Primatelj informacija primi određene informacije ili podatke za koje ne može sa sigurnošću utvrditi da li se odnose na Predmet ugovora, Primatelj informacija je dužan se raspitati kod Pružatelja informacija o prirodi takvih primljenih podatka tj. informacija unutar razumnog roka.

Članak 7.
Obveza tajnosti i povjerljivosti iz ovog Ugovora neće se primjenjivati na:
– informacije koje su nakon izlaganja Pružatelja informacija bile objavljene, ili su postale dostupne javnosti na neki drugi način, no ne kroz bilo koju činidbu ili propust Primatelja informacija;
– informacije koje su u trenutku njihovog izlaganja Primatelju informacija već bile javno objavljene, ili su na drugi način postale dostupne javnosti;
– informacije koje je Primatelj informacija posjedovao prije potpisivanja ovog ugovora i koje nisu bile pribavljene od Pružatelja informacija, bilo na izravan ili neizravan način;
– informacije koje je Primatelj informacija pribavio na zakonom dopušten način od drugih, a koji ih nisu dobili od Pružatelja informacija pod obvezom čuvanja tajne.

Članak 8.
Primatelj informacija prestaje biti vezan obvezama koje je preuzeo po osnovi ovog Ugovora istekom 3 godine od trenutka zadnjeg primanja informacija od Pružatelja informacija, a u koje informacije su u vezi sa Predmetom ugovora.

Članak 9.
Odredbe ovog Ugovora primjenjuju se i na zaposlenike te suradnike Primatelja informacija.

Članak 10..
Na ovaj ugovor primjenjuje se pravo Republike Hrvatske, a u slučaju spora ugovara se nadležnost suda u Osijeku.

Članak 10.
Ovaj ugovor sklopljen je u četiri (4) primjerka, od kojih svaka strana zadržava po dva primjerka.

.

Primjeri ugovora

.

Podijelite ovo sa prijateljima:

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Comments are closed.