Ugovor o Doživotnom Uzdržavanju

 

Radoš Radošević iz Varaždina , Žuta ul. bb , OIB: 34523487691

i

Ana Denac iz Varaždina , Četvrta ul. br. 55 , OIB: 66574328790,

sklopili su 22.08.2011.

 

UGOVOR O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU

 

Članak 1.
Radoš Radošević ( u daljnjem tekstu: davatelj uzdržavanja) obvezuje se uzdržavati  Anu Denac (u daljnjem tekstu: primateljica uzdržavanja) do njezine smrti.

Članak 2.
Primateljica uzdržavanja daje davatelju uzdržavanja svoju nepokretnu imovinu koja se sastoji od:
Kuća koja je sagrađena na dresi  Četvrta ulica br. 55 u Varaždinu, ukupne površine 239 m2 koja je sagrađena na katastarskoj čestici broj 333456 k.o. Žuto naselje, sa okućnicom ukupne površine 400 m2.

Članak 3.
Davatelj uzdržavanja se obvezuje primateljicu uzdržavanja primiti u svoje domaćinstvo a posebno:
– Osigurati joj redovnu prehranu u skladu sa liječničkom preporukom
– Redovito ju njegovati
– Prati i peglati njezino rublje i drugu odjeću
– Osigurati joj nesmetane posjete njezine rodbine i drugih osoba
– U slučaju bolesti joj osigurati potrebnu njegu, lijekove i snositi eventualne bolničke troškove
– Brinuti o njezinoj drugoj imovini pažnjom dobrog gospodara
– Sahraniti je nakon njezine smrti u skladu sa njezinim željama

Članak 4.
Primateljica uzdržavanja jamči davatelju uzdržavanja da je nekretnina iz članka 2. ovog ugovora njezino isključivo vlasništvo.

Članak 5.
Davatelj uzdržavanja na temelju ovog ugovora ima pravo ishoditi u zemljišnjim knjigama upis zabilježbe ovog ugovora na nekretnini iz članka 2. ovog ugovora.
Primateljica uzdržavanja daje svoje dopuštenje za postupak davatelja uzdržavanja iz stavka 1. ovog članka.

Članak 6.
U posjed nekretnine iz članka 2. ovoga ugovora, davatelj uzdržavanja dolazi u trenutku potpisivanja ovoga ugovora.

Članak 7.
Troškove u vezi sklapanja ovoga ugovora kao i troškove njegove provedbe u cijelosti snosi davatelj uzdržavanja.

Članak 8.
Ovaj ugovor se smatra sklopljenim u trenutku ovjere od strane suca nadležnog općinskog suda u Varaždinu.

Članak 9.
Ugovorne strane su suglasne da će eventualne sporove rješavati sporazumom.
U slučaju da su ugovorne strane u nemogućnosti doći do sporazumnog rješenja ugovara se nadležnost suda u Varaždinu.

Članak 10.
Ugovorne strane prihvaćaju sva prava i obveze koje proizlaze iz ovog ugovora stavljanjem vlastoručnih potpisa na isti.

Članak 11.
Ovaj ugovor je napravljen u 4 istovjetna primjeraka. Svaka ugovorna strana zadržava po 2 primjerka.

.

Primjeri ugovora

.

Podijelite ovo sa prijateljima:

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Comments are closed.