Ugovor o darovanju

Andre Andreković iz Đakova , Bezbojna ulica br.22 , OIB: 12332145654

i

Lidija Andreković iz Đakova , Bezbojna ulica br. 22 , OIB: 98798745643 ,

sklopili su 1.2.2012. u Đakovu

 

UGOVOR O DAROVANJU

Članak 1.
Andre Andreković (u daljnjem tekstu:Darovatelj) ovim ugovorom daruje svojoj kćerci Lidiji Andreković (u daljnjem tekstu: Obdarenik) svoju nekretninu, tj.  stan u stambenoj zgradi zajedno sa odgovarajućim suvlasničkim dijelom zemljišta i zajedničkih dijelova zgrade srazmjerno odnosu korisne vrijednosti tog stana prema korisnoj vrijednosti svih stanova i ostalih prostorija cijele zgrade.

Članak 2.
Stan iz članka 1 ovog ugovora je:
Stan na I. katu koji se sastoji iz dnevne sobe, spavaće sobe, kuhinje, kupaonice i predsoblja, ukupne površine 36,59 m2.
Navedeni stan se nalazi u stambenoj zgradi u Đakovu, ul. Bijelobojna br. 42, sagrađena na k.č.br. 9909/8 upisana u poduložak 15595 / zk. ul. 4 katastarske općine Đakovo.

Članak 3.
Darovatelj daruje nekretninu tj. stan iz članka 1. ovog ugovora Obdareniku bez ikakve protučinidbe.

Članak 4.
Darovatelj jamči Obdarniku da je nekretnina tj. stan iz članka 1. ovog ugovora njegovo isključivo vlasništvo.

Članak 5.
Obdarenik sa zahvalnošću i u cijelosti prihvaća darovanje.

Članak 6.
Darovatelj izričito izjavljuje da pristaje da Obdarenik na temelju ovoga ugovora ishodi u zemljišnjim knjigama uknjižbu svog prava vlasništva na nekretnini iz članka 1. ovoga ugovora, bez ikakve daljnje privole ili odobrenja darovatelja.

Članak 7.
Ugovorne strane su suglasne da će eventualne sporove rješavati sporazumom.
U slučaju da su ugovorne strane u nemogućnosti doći do sporazumnog rješenja ugovara se nadležnost suda u Đakovu.

Članak 8.
Ugovorne strane prihvaćaju sva prava i obveze koje proizlaze iz ovog ugovora stavljanjem vlastoručnih potpisa na isti.

Članak 9.
Ovaj ugovor je napravljen u 4 istovjetna primjeraka. Svaka ugovorna strana zadržava po 2 primjerka.

.

Primjeri ugovora

.

Podijelite sa svojim prijateljima:

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Comments are closed.