Ugovor o radu na neodređeno vrijeme

 

Prvo Društvo d.o.o.  OIB:88891234567, iz Čakovca, ulica Bijela 39/2,
zastupano po direktoru Ivica Ivičević
( u daljnjem tekstu: POSLODAVAC )

i

Antun Antunović, OIB: 12345678901, iz Šenkovca, Crna ulica 27
(u daljnjem tekstu: ZAPOSLENIK ),
na temelju članka 8. Zakona o radu sklopili su  01.02.2012. godine u Varaždinu

 

UGOVOR O RADU NA NEODREĐENO VRIJEME

 

Članak 1.
Ovim ugovorom utvrđuju se međusobna prava i obveze između zaposlenika i poslodavca.

Članak 2.
Ovim se Ugovorom između poslodavca i zaposlenika zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme.

Članak 3.
Ovaj Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme s probnim rokom u trajanju od 4 (četiri) mjeseca.

Članak 4.
Ugovorne strane sklapaju ovaj Ugovor o radu za radno mjesto Serviser informatičke opreme.

Članak 5.
Ugovorne strane utvrđuju da će zaposlenik obavljati poslove servisiranja informatičke opreme,  servisiranja druge tehničke opreme koja služi u telekomunikacijske i druge informatičke svrhe, održavanja informatičke i druge tehničke opreme koja služi za telekomunikacijske svrhe kao i davanje savjeta i druge pomoći nužne za popravak i pravilno funkcioniranje informatičke opreme.

Članak 6.
Pored poslova navedenih u članku 5. ovog Ugovora, zaposlenik će, prema nalogu poslodavca, obavljati i druge poslove koji su sukladni naravi i vrsti posla za koje je zasnovan radni odnos.

Članak 7.
Zaposlenik se obvezuje poslove navedene u članku 5. i 6. obavljati uredno i savjesno.

Članak 8.
Zaposlenik će poslove iz članka 5. ovog ugovora obavljati u poslovnim prostorijama poslodavca u Čakovcu, ulica Bijela 39/2,  sredstvima i opremom poslodavca.
Prema potrebi poslodavac može privremeno uputiti zaposlenika na obavljanje određenih poslova i izvan poslovnih prostorija navedenih u stavku 1. ovog članka.

Članak 9.
Zaposlenik će početi sa radom 8.2.2012. godine.

Članak 10.
Zaposlenik će raditi puno radno vrijeme od 40 (četrdeset) sati tjedno.
U tijeku rada zaposlenik ima pravo na dnevni odmor u trajanju od 35 minuta. Zaposlenik ima pravo na tjedni odmor subotom i nedjeljom. Zaposlenik ima pravo na godišnji odmor u skladu sa Zakonom o radu.

Članak 11.
Za obavljene poslove iz članka 5 ovog ugovora poslodavac se obvezuje zaposleniku isplaćivati osnovnu plaću u minimalnom bruto iznosu od 5000 kn mjesečno.

Članak 12.
Plaća se zaposleniku isplaćuje jedanput mjesečno, najkasnije do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec.
Poslodavac je dužan prilikom isplate plaće zaposleniku uručiti pisani obračun iz kojeg je vidljiv način izračuna iste.

Članak 13.
Zaposlenik se obvezuje da za vrijeme rada kod poslodavca neće za svoj račun, ili za račun trećih osoba obavljati poslove iz djelatnosti poslodavca ili iz drugih djelatnosti koje na bilo koji način konkuriraju djelatnosti poslodavca.

Članak 14.
Zaposlenik se obvezuje da će za vrijeme trajanja radnog odnosa kod poslodavca i nakon njegovog prestanka, čuvati sve poslovne tajne poslodavca te da neće neovlaštenim trećim osobama davati nikakve izjave ili podatke koji su mu bili povjereni ili ih je mogao saznati na poslu.

Članak 15.
Zaposlenik je dužan stručno se osposobljavati i usavršavati za vrijeme trajanja radnog odnosa, svaki put kad to zahtijeva priroda posla koji obavlja.
Poslodavac je dužan omogućiti zaposleniku stručno osposobljavanje i usavršavanje u tijeku radnog odnosa, osobito prilikom promjene ili uvođenja nove organizacije i tehnologije rada.

Članak 16.
Obje ugovorne strane mogu redovno ili izvanredno otkazati ovaj Ugovor uz uvjete propisane Zakonom o radu.
Ako ovaj ugovor o radu redovito otkazuje poslodavac, otkazni rokovi određuju se prema kriterijima iz odredbi Zakona o radu.
U slučaju otkazivanja Ugovora o radu za vrijeme probnog rada, otkazni rok iznosi 7 dana.
Ako zaposlenik redovito otkazuje ovaj ugovor, otkazni rok je 15 radnih dana.

Članak 17.
Sva prava i obveze ugovornih strana koja nisu uređena ovim ugovorom, odgovarajuće se  primjenjuju  odredbe Zakona o radu.

Članak 18.
Eventualne sporove nastale u vezi s ovim Ugovorom poslodavac i zaposlenik nastojat će riješiti sporazumno, a ako u tome ne uspiju, nadležan je stvarno nadležni sud u Varaždinu.
Sve izmjene i dopune ovog Ugovora, važeće su samo ako su sastavljene u pisanom obliku.

Članak 19.
Ova ugovor sklopljen je u 3 istovjetna primjerka, od kojih poslodavac zadržava 2 primjerka a zaposlenik 1 primjerak.

.

Primjeri ugovora

.

Podijelite sa svojim prijateljima:

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Comments are closed.