Ugovor o radu na određeno vrijeme

Drugo Poslovno Društvo d.o.o.  OIB:2221234569870, iz Zagreba, ulica Crvena  4
zastupano po direktoru Matija Matijašević
( u daljnjem tekstu: POSLODAVAC )

i

Martina Martinečević, OIB: 09876541234, iz Zaprešića, Smeđa ulica 33
(u daljnjem tekstu: ZAPOSLENIK ),

sklopili su  13.01.2012. godine u Zagrebu

 

UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME

 

Članak 1.
Ovaj ugovor se sklapa na određeno vrijeme do 13.07.2012. godine.

Članak 2.
Zaposlenik počinje sa radom danom potpisivanja ovog ugovora.
Ugovor se sklapa sa uvjetom probnog rada u trajanju od 2 mjeseca.

Članak 3.
Ugovorne strane sklapaju ovaj Ugovor o radu za radno mjesto Administrator računovodstvenih poslova.

Članak 4.
Zaposlenik će, prema nalogu poslodavca, obavljati i druge poslove koji su sukladni naravi i vrsti posla za koje je zasnovan radni odnos.

Članak 5.
Zaposlenik se obvezuje sve poslove koji su sukladni naravi i vrsti posla za koje je zasnovan radni odnos obavljati uredno i savjesno.

Članak 6.
Zaposlenik će poslove iz članka 5. ovog ugovora obavljati u poslovnim prostorijama poslodavca u Zagrebu, Crvena ulica 4.
Prema potrebi poslodavac može privremeno uputiti zaposlenika na obavljanje određenih poslova i izvan poslovnih prostorija navedenih u stavku 1. ovog članka.
Poslodavac će zaposlenika prije početka rada upoznati s organizacijom rada i zaštitom na radu.

Članak 7.
Zaposlenik će raditi puno radno vrijeme od 40 (četrdeset) sati tjedno.
Raspored radnog vremena utvrđuje se jednokratno, od ponedjeljka do petka. Početak radnog vremena utvrđuje se u 8.00h  dok se završetak radnog vremena utvrđuje u 16.00 sati.

Članak 8.
U tijeku rada zaposlenik ima pravo na dnevni odmor u trajanju od 35 minuta. Zaposlenik ima pravo na tjedni odmor subotom i nedjeljom. Zaposlenik ima pravo na godišnji odmor u skladu sa odredbama Zakona o radu.

Članak 9.
Za obavljene poslove iz članka 3. i 4. ovog ugovora u redovitom radnom vremenu poslodavac će zaposleniku isplaćivati osnovnu plaću u bruto iznosu od 5000 kn mjesečno.

Članak 10.
Plaća i dodaci na plaću se zaposleniku isplaćuje jedanput mjesečno, najkasnije do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec.
Poslodavac je dužan prilikom isplate plaće zaposleniku uručiti pisani obračun iz kojeg je vidljiv način izračuna iste.

Članak 11.
Zaposlenik se obvezuje da će za vrijeme trajanja radnog odnosa kod poslodavca i nakon njegovog prestanka, čuvati sve poslovne tajne poslodavca te da neće neovlaštenim trećim osobama davati nikakve izjave ili podatke koji su mu bili povjereni ili ih je mogao saznati na poslu.

Članak 12.
Obje ugovorne strane mogu redovno ili izvanredno otkazati ovaj Ugovor uz uvjete propisane Zakonom o radu.
Ako ovaj ugovor o radu redovito otkazuje poslodavac, otkazni rokovi određuju se prema kriterijima iz odredbi Zakona o radu.
U slučaju otkazivanja Ugovora o radu za vrijeme probnog rada, otkazni rok iznosi 7 dana.
Ako zaposlenik redovito otkazuje ovaj ugovor, otkazni rok je 20 dana.

Članak 13.
Na sva prava i obveze ugovornih strana koja nisu uređena ovim ugovorom, odgovarajuće se  primjenjuju  odredbe Zakona o radu.

Članak 14.
Eventualne sporove nastale u vezi s ovim Ugovorom poslodavac i zaposlenik nastojat će riješiti sporazumno, a ako u tome ne uspiju, nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.
Sve izmjene i dopune ovog Ugovora, važeće su samo ako su sastavljene u pisanom obliku.

Članak 15.
Ugovorne strane prihvaćaju sva prava i obveze koje proizlaze iz ovog ugovora stavljanjem vlastoručnih potpisa na isti.

Članak 16.
Ova ugovor sklopljen je u 4 istovjetna primjerka, od kojih svaka strana zadržava po 2 primjerka.

.

Primjeri ugovora

.

Podijelite ovo sa prijateljima:

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Comments are closed.