Sporazumni raskid ugovora o radu

Danijel Danijelović ( dajnjem tekstu: radnik)
Smeđa ul. 21
Makarska

i

Ne volim te d.o.o.
Crvena ul. 12
Makarska
(zastupano po direktoru Toni Toničić)

sklopili su 8.12.2011.

 

SPORAZUMNI RASKID UGOVORA O RADU

 

Ugovorne strane su se dogovorile o prekidu ugovora o radu koji je sklopljen dana 10.10.2010. godine. Kao dan prestanka navedenog ugovora o radu se određuje 19.12.2011.

Sva međusobna potraživanja i obveze prestaju sa danom završetka ugovora o radu osim, neisplaćene plaće radniku koja mu pripada do tog datuma.

Određuje se da će radnik iskoristiti ostatak svog godišnjeg odmora na koji ima pravo iz tekuće godine u vremenu između 8.12.2011. i 19.12.2011.

Ovaj ugovor sastavljen je u dva istovjetna primjerka, po jedan za svaku ugovornu stranu.

Ugovorne strane kao znak prihvaćanja vlastoručno potpisuju ovaj ugovor.

.

Primjeri ugovora

.

podijelite ovo sa prijateljima:

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Comments are closed.