Ugovor o djelu

Ljubica Ljubojević, iz Koprivnice , Smeđa ul. bb , OIB: 65478345731
(u daljnjem tekstu: naručitelj)

i

Gurto Gurtovski iz Koprivnice , Šesta ul. br. 23 , OIB: 90898767890 ,
(u daljnjem tekstu: izvršitelj)

sklopili su 24.3.2011. u Koprivnici

 

UGOVOR O DJELU

Članak 1.
Izvršitelj se obvezuje za naručitelja osobno naslikati, obojiti i urediti južni zid kuće.

Članak 2.
Kuća iz članka 1. ovog ugovora se nalazi na adresi Smeđa ulica, bb. Koprivnica.

Članak 3.
Izvršitelj se obvezuje južni zid kuće obojiti i naslikati prema slici Don Giovanni Batistute:90 minuta.
Cjelokupna slika iz stavka 1 ovog članka će se prenijeti na zid u odgovarajućem mjerilu.

Članak 4.
Izvršitelj se obvezuje izraditi djelo iz prethodnog članka prema pravilima struke i posla, prema odredbama ovog ugovora te prema primljenim uputama naručitelja.

Članak 5.
Izvršitelj će naručeni posao izvršiti u roku od 20 radnih dana.
Izvršitelj će započeti sa naručenim poslom onog trenutka kada mu naručitelj dostavi boje i opremu potrebnu za izvršenje samog posla.

Članak 6.
Za izvršene poslove naručitelj se obvezuje isplatiti 1450€ izvršitelju na račun br. 234543345876  koji se vodi kod Zlatno zrno banke.
Ugovorne strane su suglasne da naručitelj izvršitelju isplaćuje predujam u iznosu od 250€ na račun iz prethodnog stavka.
Ostatak iznosa izvršitelj je obvezan uplatiti na račun iz stavka 1 u roku od 9 dana po završetku posla.

Članak 7.
Ugovorne strane su suglasne da porez na iznos iz prethodnog članka podmiruje naručitelj.

Članak 8.
Nakon pregleda i primanja obavljenog posla izvršitelj ne snosi odgovornost za nedostatke koji su se mogli uočiti prilikom pregleda.

Članak 9.
Ukoliko naručitelj nakon pregleda i primanja obavljenog posla primjeti određene nedostatke, sve reklamacije se obvezuje uputiti izvršitelju pismenim putem.

Članak 10.
U slučaju reklamacije nedostataka izvršitelj se obvezuje iste otkloniti u primjerenom roku.

Članak 11.
Ugovorne strane su suglasne da će eventualne sporove rješavati sporazumom.
U slučaju da su ugovorne strane u nemogućnosti doći do sporazumnog rješenja ugovara se nadležnost suda u Koprivnici.

Članak 12.
Ugovorne strane prihvaćaju sva prava i obveze koje proizlaze iz ovog ugovora stavljanjem vlastoručnih potpisa na isti.

Članak 13.
Ovaj ugovor je napravljen u 4 istovjetna primjeraka. Svaka ugovorna strana zadržava po 2 primjerka.

.

Primjeri ugovora

.

Podijelite ovo sa prijateljima:

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Comments are closed.